A

A+

examedin fast pro

Regulamin

  

Regulaminy

Regulamin strony internetowej www.examedin.com

1. Definicje:

Serwis – strona internetowa pod adresem: www.examedin.com.
Użytkownik – osoba odwiedzająca serwis internetowy www.examedin.com.

Właściciel serwisu internetowego pod adresem www.examedin.com – Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o. o.
z siedzibą w Pabianicach (95-200) przy ul. Partyzanckiej 133/151, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014115 posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 26 271 500 PLN, NIP: 731-18-21-205, REGON: 472871255; zwany również dalej „Aflofarm”.

2. Treści, loga oraz wszelkie inne materiały zamieszczone w Serwisie są przedmiotem praw autorskich
i podlegają ochronie na podstawie przepisów dotyczących prawa własności intelektualnej w tym ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 880 z późn. zm.).

3. Żadna część Serwisu nie może być zwielokrotniana, drukowana, kopiowana, publikowana lub w inny sposób publicznie wykorzystywana bez uprzedniej, pisemnej zgody Właściciela Serwisu.

4. Nazwy handlowe umieszczone w niniejszym Serwisie mogą być znakami towarowymi i podlegają wtedy ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (tekst jednolity z 2017 r., poz. 776), zaś jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za pisemną zgodą ich właściciela.

5. Wszelkie prawa do Serwisu zastrzeżone są na rzecz Właściciela serwisu internetowego. Wszelkie działania naruszające prawa autorskie są zabronione.

6. Żadna informacja zamieszczona w Serwisie nie stanowi oferty, w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, sprzedaży jakiegokolwiek z prezentowanych produktów.

7. Jakiekolwiek wykorzystywanie wyrobów medycznych wymienionych w Serwisie odbywać się może jedynie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem, do którego należy ostateczna decyzja o sposobie i zakresie stosowanej terapii i leczenia.

8. Informacje, jakie mogą pojawić się w Serwisie, dotyczące różnych problemów zdrowotnych, medycznych, informacje na temat leczenia mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą zastępować konsultacji
z lekarzem lub z farmaceutą. Niedozwolone jest ich wykorzystywanie do stawiania diagnozy lekarskiej
w przypadku jakiejkolwiek choroby czy problemu zdrowotnego, ani w celu zapisania czy stosowania leków zaprezentowanych w Serwisie. W każdym przypadku należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

9. Aflofarm zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści Serwisu oraz modyfikacji zamieszczanych informacji w każdym czasie i bez wcześniejszego powiadamiania.

10. Aflofarm nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody wynikające z dostępu do Serwisu oraz za działania osób trzecich, jak również za wszelkie szkody powstałe w związku z pobieraniem bądź wykorzystywaniem materiałów znajdujących się na stronach Serwisu, a także wywołane błędami systemu komputerowego, wirusami lub komunikacją za pomocą poczty elektronicznej.

 

Regulamin konkursu „Zostań testerem glukometru”

I. Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie „Zostań testerem glukometru” zwanego w dalszej części dokumentu „Konkursem”. Przedmiotem Konkursu jest nagrodzenie najbardziej kreatywnych odpowiedzi udzielonych w komentarzach pod postem „Zostań testerem glukometru” na profilu „mojacukrzyca.org” w serwisie Facebook.
2. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook.com ani z nim związany. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Instagram. Jego użycie na potrzeby organizacji przeprowadzenia Konkursu następuje zgodnie z postanowieniami regulaminu serwisu Facebook.com. Celem Konkursu jest promocja glukometru Examedin® FAST oraz promocja profilu @examedin.cukrzyca.bez.lukru w serwisie Facebook.
§ 2.
Organizatorem Konkursu jest Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 133/151, 95-200 Pabianice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014115, zwana dalej Organizatorem.
§ 3.
1. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Informacje na temat Konkursu będą podane na stronie internetowej www.examedin.com/regulaminy.
§ 4.
1. Konkurs rozpoczyna się 18.12.2020 i kończy się 20.12.2020 o godzinie 23:59:59.
2. Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników na profilu mojacukrzyca.org w serwisie Facebook nastąpi w dniu 21.12.2020.
II. Uczestnicy Konkursu
§ 5.
1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która jest użytkownikiem Serwisu Facebook.
2. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji spełnienia przez Uczestników Konkursu powyższych warunków uczestnictwa.
3. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
4. Z tytułu uczestnictwa w Konkursie nie przysługuje zwrot kosztów ani innych wydatków poniesionych przez Uczestników Konkursu. Organizator nie przewiduje nagród za samo uczestnictwo w Konkursie.
§ 6.
Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy lub współpracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin, tj. małżonek, dzieci, rodzice, oraz rodzeństwo (w tym i rodzeństwo przyrodnie). Uczestnikami Konkursu nie mogą również być osoby wchodzące w skład Jury Konkursowego, a także członkowie ich najbliższych rodzin.
§ 7.
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.
2. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach i w zakresie związanym z realizacją Konkursu, w szczególności w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania i odbioru nagrody oraz rozstrzygnięcia ewentualnego postępowania reklamacyjnego. O ile Uczestnik wyrazi odrębną stosowną zgodę, może otrzymywać newslettery drogą mailową, oferty handlowe Organizatora i jego Partnerów. Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem w celach reklamowych i związanych z prowadzonym marketingiem.
3. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Uczestnicy mogą żądać dostępu do i/lub złożyć wniosek o sprostowanie lub usunięcie swoich danych osobowych. W tym celu Uczestnicy mogą kontaktować się z Organizatorem, pisząc na wskazany w Regulaminie adres pocztowy Organizatora lub adres e-mail: examedin@aflofarm.pl.
4. Uczestnik ma również prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia swoich danych oraz prawo do sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uzna, że dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
a. Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. A) RODO – przetwarzanie danych osobowych Uczestnika, w tym danych o stanie zdrowia, na podstawie zgody Uczestnika związanej także z przeniesieniem praw autorskich oraz zgoda na wykorzystanie wizerunku przez Organizatora,
b. Art. 6 ust. 1 lic. C) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, m.in. w zakresie udokumentowania konkursu dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych oraz uzyskania zgody od rodzica lub przedstawiciela ustawowego w wypadku Uczestników małoletnich,
c. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, polegających na rozstrzygnięciu konkursu oraz prowadzeniu marketing.
6. Odbiorcami danych osobowych będą:
a. podmiot administrujący portalem Facebook.com,
b. osoby, które zapoznają się z opisami biorącymi udział w konkursie,
c. osoby do których kierowane będą działania marketingowe organizatora,
d. podmioty powiązane z Organizatorem.
7. W związku z korzystaniem z portalu Facebook.com administrator może przekazywać dane osobowe do państw trzecich (poza obszar EOG). Facebook.com wykorzystuje standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską i opiera się na decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów, w stosownych przypadkach, w zakresie przekazywania danych z EOG do Stanów Zjednoczonych i pozostałych krajów. Klauzula informacyjna w zakresie danych osobowych przetwarzanych przez Facebook.com znajduje się pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy Organizator może przekazywać dane Uczestników do państw trzecich (poza obszar EOG) w ramach działań marketingowych realizowanych przez podmioty powiązane. Wykorzystuje w tym zakresie standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez komisję Europejską zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych, w zakresie przekazywania danych poza EOG.
8. Można sprzeciwić się przetwarzaniu danych przez administratora:
a. bez podania przyczyny – w przypadku przetwarzania danych do celów marketingowych,
b. z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – w przypadku przetwarzania danych w innych celach.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
10. Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane Uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie, zostaną poddane anonimizacji.
11. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji Konkursu i będą przechowywane tylko tak długo, jak jest to konieczne do jej realizacji, a następnie do czasu upływu przedawnienia ewentualnych roszczeń i upływu okresu obowiązkowego przechowywania dokumentów.
12. Organizator podejmuje środki techniczne, by przetwarzanie danych w związku z umieszczeniem prac w serwisie Facebook.com było zgodne z prawem, w szczególności by uzyskana została zgoda na przetwarzanie danych w ten sposób lub by dokonana została aprobata przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem. Organizator podejmuje rozsądne starania, by zweryfikować powyższą okoliczność, w szczególności jest uprawniony do kontaktu z tymi osobami.
§ 8.
1. Jedna osoba może uczestniczyć w Konkursie tylko jeden raz, tj. zamieścić 1 zgłoszenie konkursowe tj. 1 komentarz z odpowiedzą na pytanie konkursowe.
2. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu oraz Zasad Polityki Prywatności Organizatora, z którymi można zapoznać się na Stronie.
§ 9.
1. Uczestnicy Konkursu nie mogą wykorzystywać Konkursu w celu wyrażania poglądów politycznych i/lub religijnych.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia, które zawiera materiały obraźliwe, szkodliwe, obsceniczne, wykraczające poza granice dobrego smaku, mściwe, nieprzyzwoite, niemoralne, agresywne, promujące seksualność, rasistowskie, szydercze, oszczercze, dyskryminujące lub w jakikolwiek inny sposób niezgodne z ogólnie akceptowanymi normami dobrych obyczajów, smaku i przyzwoitości lub które Organizator, według własnego uznania, uzna za niedopuszczalne.
3. Zgłoszenia nie mogą być niezgodne z prawem ani naruszać dóbr osób trzecich. Nie mogą zawierać, popierać ani zachęcać do pornografii, nieprzyzwoitości, wulgaryzmów, nienawiści, fanatyzmu, rasizmu oraz nieuzasadnionej przemocy.
4. Zgłoszenia nie mogą zawierać treści w jakikolwiek sposób szkodzących Organizatorowi.
5. Uczestnicy Konkursu nie mogą przesyłać, publikować, wysyłać w wiadomościach e-mail lub w inny sposób rozpowszechniać jakichkolwiek materiałów zawierających wirusy komputerowe lub innych kodów komputerowych, plików albo programów służących do zakłócania, niszczenia lub ograniczania możliwości korzystania z oprogramowania lub urządzeń umieszczonych na Stronie.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestników z udziału w konkursie i usunięcia zgłoszenia konkursowego ze Strony, jeśli jest ono niezgodne z Zasadami ogólnymi lub w inny sposób narusza Regulamin.
III. Zasady i przebieg Konkursu
§ 10.
1. Zwycięzcę wybierze 4 osobowe Jury Konkursowe składające się z przedstawicieli pracowników Organizatora, który przy zachowaniu należytej staranności, czuwa nad prawidłowym przebiegiem Konkursu. Konkurs składa się z dwóch etapów. W I etapie Konkursu nagrodzonych zostanie 10 osób, które opublikują w komentarzu pod postem konkursowym najciekawsze zdaniem jury odpowiedzi na pytanie konkursowe, które brzmi: „Co jest dla Ciebie najważniejsze w glukometrze?”. W II etapie Konkursu każda z nagrodzonych osób z I etapu Konkursu, która wypełni ankietę online dotyczącą glukometru Examedin® FAST (Załącznik 1.), dostępną pod adresem: https://forms.gle/fMd99z34utnnrah58, otrzyma nagrodę.
2. Bez uprzedniej i pisemnej zgody Organizatora zabrania się publikowania i kopiowania treści powiązanych z Konkursem.
§ 11.
1. W I etapie Zwycięzca może ubiegać się o nagrodę, w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu tj. 21.12.2020. po upływie których prawo do nagrody przepada.
2. W II etapie Zwycięzca może ubiegać się o nagrodę, jeśli do dnia 10.01.2021 wypełni ankietę online dotyczącą glukometru Examedin® FAST (Załącznik 1.), którą organizator prześle drogą elektroniczną w dniu rozstrzygnięcia konkursu tj. 21.12.2020.
3. Przyznana nagroda nie może również zostać wymieniona na inną. Nagroda jest przyznawana danej osobie i nie może zostać na nikogo scedowana przez Zwycięzcę.
4. Nagrody, zostaną wysłane na podany przez Zwycięzców adres.
5. Nagrody, które nie zostały odebrane z jakiegokolwiek powodu, pozostają własnością Organizatora. W przypadku odrzucenia nagrody, również pozostaje ona własnością Organizatora.
6. Jeśli Zwycięzca nie skontaktuje się lub nie potwierdzi przyjęcia nagrody w terminie 7 dni od dnia przekazania informacji o wygranej lub z jakichkolwiek powodów nie może z niej skorzystać, Organizator zastrzega sobie prawo wyboru innego Zwycięzcy, a pierwotny Zwycięzca utraci nagrodę.
§ 12.
1. Nagrodą w I etapie Konkursu dla każdego z 10 zwycięzców jest glukometr o wartości 43,20 zł brutto oraz nagroda pieniężna w kwocie 5,00 zł, która zostanie przeznaczona na zapłatę podatku od wartości nagrody w Konkursie.
2. Nagrodą w II etapie Konkursu dla każdego z 10 zwycięzców, którzy wypełnią ankietę online, jest krokomierz o wartości 2,00 zł brutto oraz nagroda pieniężna w kwocie 42,00 zł, która zostanie przeznaczona na zapłatę podatku od wartości nagrody w Konkursie.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych teleadresowych, uniemożliwiających przekazanie przez Organizatora nagrody.
§ 13.
Zryczałtowany podatek dochodowy od nagród w imieniu Uczestników Konkursu obliczy, pobierze i odprowadzi Organizator. Organizator, jako płatnik, zgodnie z art. 30 ust.1 pkt.2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pobierze od Zwycięzców podatek od nagród w wysokości 10% całkowitej wartości nagrody i prześle go do właściwego urzędu skarbowego. Zwycięzcy oświadczają, że wyrażają zgodę, aby kwota podatku od nagrody pieniężnej nie podlegała wypłacie na ich rzecz, lecz została przeznaczona wyłącznie na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie.
§ 14.
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za koszty i wydatki Uczestników w związku z Konkursem lub odnoszące się do uczestnictwa w niej. Koszty związane z korzystaniem z Internetu leżą także po stronie Uczestników.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności i wyklucza jakąkolwiek odpowiedzialność za: (i) sieci (kablową, Internet lub inne), sprzęt komputerowy lub zakłócenia oprogramowania niezależnie od ich charakteru, które mogą prowadzić do ograniczenia, opóźnienia lub utracenia wpisu, (ii) inne problemy lub katastrofy, niezależnie od ich charakteru, które są związane z funkcjonowaniem sieci (kablowej, internetowej lub innego rodzaju), strony internetowej, sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz (iii) błędy podczas wprowadzania lub przetwarzania danych osobowych, za wyjątkiem przypadków rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej Organizatora.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niezgodności między technologiami w najszerszym tego słowa znaczeniu, stosowanymi przez Uczestników w ramach Konkursu oraz konfiguracji sprzętu i oprogramowania przez nich używanego.
§15.
1. Przez cały czas trwania Konkursu Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestników za przesyłanie niewłaściwych zgłoszeń konkursowych jak również nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych osobowych.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestników w przypadku (podejrzenia) nieczystej gry, oszustwa lub złamania jakichkolwiek postanowień Regulaminu. Zorganizowane lub zbiorowe uczestnictwo w Konkursie będzie traktowane jako złamanie Regulaminu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestników w przypadku nadesłania więcej niż 1 zgłoszenia konkursowego, tj. umieszczenie więcej niż jednego komentarza, pod postem konkursowym.
4. Konkurs oraz jego wynik nie mogą stanowić podstawy do roszczenia jakichkolwiek praw innych niż określone w Regulaminie.
§ 16.
1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Konkursie mogą być zgłaszane najpóźniej w terminie 7 dni od ogłoszenia Zwycięzców Konkursu poprzez skorzystanie z opcji napisanie maila na adres: examedin@aflofarm.pl.
2. Reklamacje rozpatruje Organizator w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamacje stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji poprzez wysłanie wiadomości, adresowanej na adres mailowy z którego nadszedł mail z reklamacją.
3. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna. W przypadku braku akceptacji decyzji Organizatora Uczestnik może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.
§ 17.
1. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę, że prawa autorskie do zgłoszeń konkursowych (nawet jeśli nie zostanie ono wybrane jako zwycięskie) są nabywane przez Organizatora w pełnym dozwolonym przez prawo zakresie:
a. prawo do publikacji, wykonywania kopii materiałów i ich upubliczniania, w szczególności w formie kalendarza,
b. prawo do dokonywania zmian w zgłoszeniach konkursowych mających na celu ich przygotowanie do publikacji, kopiowanie lub udostępnianie publiczności,
c. Uczestnik wyraża zgodę na przypisanie lub nabycie poprzez przypisanie do Organizatora wszelkich praw związanych z własnością intelektualną, tytułami i elementami powiązanymi. Uczestnik zobowiązuje się wykonać czynności prawne lub doprowadzić do ich wykonania, tak aby wszelkim formalnym aspektom przekazania praw do własności intelektualnej stało się zadość bez jakiejkolwiek przeszkody ze strony Uczestnika.
2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę, że Organizator może używać, reprodukować, adaptować, tłumaczyć, dokonywać digitalizacji, publikować, wprowadzać zmiany, ujawniać, modyfikować, przesyłać lub w inny sposób wykorzystywać zgłoszenia Uczestników (jednocześnie Organizator nie jest w żaden sposób do tego zobligowany) w dowolnym czasie lub w każdy inny sposób.
3. Poprzez udział w Konkursie Uczestnik bezwarunkowo i nieodwołalnie zrzeka się, w najszerszym dozwolonym przez prawo zakresie, korzystania z wszelkich praw osobistych i majątkowych, na rzecz Organizatora do lub dla dowolnego rodzaju dzieła autorskiego, będącego wynikiem lub składnikiem uczestnictwa w Konkursie. Bez wyłączeń i ograniczeń, Uczestnik zgadza się i zapewnia, że ani Organizator, ani żadna inna firma nie jest zobowiązana do identyfikacji Uczestnika jako autora dzieła, chyba że wymaga tego prawo.
4. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik gwarantuje i oświadcza, że zgłoszenie konkursowe jest jego własną i oryginalną pracą, a nie kopią, ani nie zawiera prac osób trzecich oraz, że korzystanie ze zdjęcia przez Organizatora w żaden sposób nie narusza praw autorskich osób trzecich. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik zgadza się zabezpieczać i chronić Organizatora, członków zarządu, dyrektorów, pracowników, agentów, licencjobiorców i klientów przed wszelkimi roszczeniami (w tym dotyczącymi uzasadnionych kosztów prawnych) zgłaszanymi przez osoby trzecie w odniesieniu do użycia przez Organizatora lub licencjobiorców zgłoszenia konkursowego Uczestnika lub wynikające z naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu. W przypadku wystąpienia z takimi roszczeniami przez osoby trzecie, Uczestnik zwolni z odpowiedzialności Organizatora i weźmie na siebie pełną i wyłączną odpowiedzialność za takie roszczenia.
5. Uczestnicząc w konkursie, Uczestnik zobowiązuje się bezwarunkowo do dostarczenia na wniosek Organizatora wszelkich dodatkowych informacji, odnoszących się do swojego zgłoszenia konkursowego.
6. Bez uprzedniej i pisemnej zgody Organizatora zabrania się publikowania i kopiowania treści powiązanych z Konkursem.
§ 18.
1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na akceptację zasad Konkursu określonych w Regulaminie oraz na przetwarzanie jego danych osobowych na zasadach określonych w Regulaminie. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie realizacji Konkursu.
2. Konkurs prowadzony na podstawie niniejszego Regulaminu nie jest grą losową (loterią, zakładem wzajemnym itp.) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2018.165 t.j.).
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosować się będzie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
4. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacja Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Uczestnika.
5. Niniejszy Regulamin w wersji pisemnej dostępny jest w siedzibie Organizatora.
6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

Załącznik 1

Ankieta – Glukometr Examedin FAST
Drogi Użytkowniku,
Poniżej ankieta dotycząca glukometr Examedin FAST, która pozwoli nam ocenić poziom Twojego zadowolenia z użytkowania glukometru.
Zaznacz właściwą odpowiedź w skali od 1 do 5.
1. W jakim stopniu jesteś zadowolony z glukometru Examedin FAST?
(Niezadowolony) 1 2 3 4 5 (Bardzo zadowolony)
2. Na ile glukometr Examedin FAST spełnia Twoje wymagania co do dokładności pomiaru?
(Nie spełnia) 1 2 3 4 5 (Spełnia)
3. Na ile przydatne są dodatkowe funkcje oznaczania w glukometrze Examedin FAST?
(Nieprzydatne) 1 2 3 4 5 (Bardzo przydatne)
4. Jak oceniasz łatwość obsługi glukometru Examedin FAST?
(Trudny w obsłudze) 1 2 3 4 5 (Bardzo łatwy w obsłudze)
5. W jakim stopniu jesteś zadowolony z nakłuwacza, dołączonego do zestawu z glukometrem Examedin FAST?
(Niezadowolony) 1 2 3 4 5 (Bardzo zadowolony)
6. Co podoba Ci się w glukometrze Examedin FAST?
Twoja odpowiedź: …
7. Czy masz dodatkowe uwagi jako Użytkownik glukometru Examedin FAST?
Twoja odpowiedź: …

Ankieta dostępna w wersji online: https://forms.gle/fMd99z34utnnrah58

Regulamin Aplikacji Examedin® App

§1. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie definicje oznaczają:

Usługodawca - Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 133/151, 95-200 Pabianice, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014115, NIP 7311821205, REGON 472871255, kapitał zakładowy w wysokości 26 271 500,00 PLN

Aplikacja – Aplikacja Examedin® App przeznaczona na komputery stacjonarne i przenośne obsługiwane przez system Windows w wersjach 7 i 10 w wersji 64bit, należąca do Usługodawcy i zarządzane przez niego oprogramowanie w postaci aplikacji, w ramach której, z wykorzystaniem Konta, Użytkownik może korzystać
z Usług oferowanych przez Usługodawcę, bezpłatnie udostępniana do pobrania i użytkowania,

Użytkownik – Osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która utworzyła Konto poprzez rejestrację w Aplikacji,

Usługi - wszelkie udostępnione Użytkownikowi przez Usługodawcę funkcjonalności Aplikacji stanowiące usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.), 

Konto - zbiór uprawnień udostępniony przez Usługodawcę Użytkownikowi po dokonaniu przez niego rejestracji Konta w Aplikacji, indywidualizujący Użytkownika oraz umożliwiający dostęp do funkcjonalności Aplikacji, 

Dane Osobowe - wprowadzone przez Użytkownika informacje, zgromadzone przez Usługodawcę w czasie rejestracji Konta w Aplikacji oraz w toku jej użytkowania, stanowiące dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 

§2. PRZEDMIOT I ZAKRES USŁUG

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Aplikacji oraz zasady korzystania za pośrednictwem Aplikacji z Usług. 
 2. Aplikacja przeznaczona jest dla lekarzy i pielęgniarek do monitorowania pacjentów z cukrzycą oraz do pełnej analizy danych samokontroli glikemii danego pacjenta i doboru odpowiedniej terapii.
 3. W ramach używania Aplikacji Użytkownik może skorzystać z następujących Usług: 
  1. Rejestracja konta w systemie Examedin® App
  2. Wykonanie transferu danych pomiarów pomiędzy aplikacjami Examedin® App- usługa ExaCloud
 4. Poprzez Aplikację Użytkownik ma dostęp do takich danych jak:
  1. Jak często pacjenci się badają
  2. Jakie mają wyniki glikemii
  3. Jakie leki stosują
  4. Waga, płeć, wzrost pacjenta
  5. Glikemia przedposiłkowa i poposiłkowa
  6. Wysiłek fizyczny
  7. Glikemia po lekach
  8. Analiza trendów z dowolnego wybranego okresu 
  9. Ustawienie zakresu docelowego dla poziomu glikemii dla danego pacjenta
  10. Historia choroby 
  11. Dostosowanie optymalnej terapii

§3. WYMAGANIA TECHNICZNE I ZASADA KORZYSTANIA Z APLIKACJI

 1. Użytkownik musi spełniać następujące wymagania techniczne do korzystania z Aplikacji: 
  1. posiadać komputer z portem USB lub łącznością Bluetooth®
  2. połączenie z siecią Internet – w celu pobrania Aplikacji oraz w celu korzystania z usług Aplikacji wymagających połączenia z tą siecią, 
  3. komputer działający w oparciu o następujące systemy operacyjne i ich wersje: Windows 10 64bit, Windows 7 64bit
 2. Za wszelkie problemy wynikające ze stosowania urządzeń lub systemów operacyjnych nie spełniających wymogów opisanych w niniejszym pkt 1, w szczególności za spowodowane tym nieprawidłowe funkcjonowanie Aplikacji, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności. 
 3. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby dostęp za pośrednictwem Aplikacji do danych z serwerów Aplikacji był możliwy przez 24 godziny na dobę i przez 7 dni w tygodniu, co nie wyłącza uprawnienia Usługodawcy do zarządzenia przerwy technicznej i czasowego ograniczenia bądź wyłączenia w całości lub w części dostępu do Aplikacji. 
 4. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zarządzenia przerwy technicznej, o której w miarę możliwości poinformuje wskazując przewidywany termin wystąpienia i trwania w komunikacie wyświetlanym bezpośrednio w Aplikacji.  
 5. Do korzystania z Aplikacji uprawnieni są Użytkownicy, którzy mają numer telefonu zarejestrowany w polskiej sieci operatora telefonii komórkowej, dostęp do sieci Internet oraz spełniają warunki określone
  w Regulaminie. 
 6. Użytkownicy nie mogą w jakikolwiek sposób wprowadzać do Aplikacji treści: 
  1. o charakterze bezprawnym, 
  2. stanowiących złośliwe oprogramowanie zakłócające funkcjonowanie Aplikacji (w szczególności wirusy, konie trojańskie, skrypty i oprogramowanie zmieniające kod Aplikacji lub niszczące Aplikację) lub przechwytujące dane dostępne w Aplikacji, 
  3. do których nie mają praw,
  4. niezgodnych z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami, 
  5. zakłócających prawidłowe działanie Aplikacji bądź w sposób, który narusza uzasadnione interesy Usługodawcy. 
 7. W przypadku naruszenia §3 ust.6 Regulaminu, Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania Użytkownikowi dostępu do Aplikacji a wszelkiego rodzaju odpowiedzialność odszkodowawcza, za skutki zastosowania tego środka, jest wyłączona.

§4. REJESTRACJA KONTA W APLIKACJI 

 1. Korzystanie ze wszystkich funkcjonalności i Usług Aplikacji wymaga założenia Konta poprzez jego rejestrację i akceptację niniejszego Regulaminu, oraz potwierdzenia dokonania tej rejestracji, co równoznaczne jest z aktywacją Konta w Aplikacji oraz zawarciem umowy na czas nieokreślony
  o świadczenie Usług drogą elektroniczną z Usługodawcą. Rejestracja następuje przez Aplikację, po jej pierwszym uruchomieniu. 
 2. Użytkownik przystępując do korzystania z Aplikacji oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem oraz akceptuje jego treść. W przypadku braku zgody Użytkownika na akceptację Regulaminu należy odinstalować Aplikację.  
 3. Rejestracja Konta oraz jego prowadzenie i korzystanie z Usług i funkcjonalności Aplikacji są bezpłatne.  

§5. DANE OSOBOWE

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę, tj. Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o. o, z siedzibą w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 133/151, w związku z wymogami art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”).

I. Administrator danych osobowych w rozumieniu RODO

1. Administratorem danych osobowych jest Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 133/151, 95-200 Pabianice, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014115, NIP 7311821205, REGON 472871255, zwany dalej Administratorem.

II. Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych

1. Kontakt przez e-mail: daneosobowe@aflofarm.pl

2. Kontakt przez pocztę: Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice

III. Pochodzenie danych

1. Dane osobowe są̨ gromadzone w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Aplikacji Examedin® App, które Użytkownik dobrowolnie udostępnia, wpisując je do formularza mającego na celu rejestrację konta Użytkownika, tj. imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer licencji, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) oraz lit. b) Rodo. 

2. Dane osobowe Użytkownika są gromadzone również w związku z dobrowolnie wyrażoną zgodą na Newsletter, czyli działania dotyczące przesyłania do Użytkownika informacji handlowej drogą elektroniczną,
tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) oraz lit. f) Rodo.

3. Administrator nie przetwarza danych pacjentów, które są wpisywane do Aplikacji przez Użytkownika, będącego pielęgniarką lub lekarzem.

IV. Obowiązek podania danych

W przypadku woli skorzystania z Aplikacji, podanie danych osobowych jest wymogiem. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek ich niepodanie uniemożliwi rejestrację konta Użytkownika oraz korzystanie
z funkcjonalności Aplikacji.

V. Przekazywanie danych

1. Dane osobowe są i będą wyłącznie przetwarzane przez Administratora oraz podmioty świadczące na jego rzecz usługi, w oparciu o umowy powierzenia przetwarzania.

2. W szczególnych przypadkach dane osobowe mogą̨ zostać udostępnione organom publicznym uprawnionym do ich pozyskania na podstawie odrębnych przepisów.

3. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

VI. Okres przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody na ich przetwarzanie lub do czasu usunięcia Konta Użytkownika, a po takim odwołaniu lub usunięciu konta Użytkownika przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi danych i w stosunku do niego.

2. Administrator może przetwarzać Państwa dane osobowe do celów statystycznych i analitycznych przez okres 5 lat od zakończenia obowiązywania umowy, tj. od usunięcia konta Użytkownika.

VII. Dostęp do danych osobowych

1. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do żądania sprostowania danych,
do ich przenoszenia, prawo do ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do usunięcia danych.

2. Ponadto przysługuje Państwu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

VIII. Skargi i odwołania

1. Jeśli uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

§6. POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKI COOKIES

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych w Aplikacji Examedin® App, którą udostępnia Usługodawca Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 133/151.

II. Zasady i cele 

 1. W celu zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa oraz zapewnienia ochrony praw i wolności naszych klientów, pracowników, kontrahentów i partnerów Administrator wprowadził politykę ochrony danych osobowych i inne procedury, służące zasadzie rozliczalności, wynikającej z art. 5 RODO.
 2. Administrator pozyskuje i przetwarza dane osobowe na poniższych podstawach prawnych i w poniższych celach:
  1. realizacja umowy bądź podjęcie działań niezbędnych do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w związku z działaniami polegającymi na korzystaniu przez Użytkownika z Aplikacji Examedin® App;
  2. obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku realizacją zadań wynikających z ustaw dotyczących świadczonych usług;
  3. realizacja celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w związku z analizą i udzielaniem odpowiedzi na zapytanie przekazane za kontaktu telefonicznego bądź poprzez wiadomość elektroniczną oraz w związku z działalnością prowadzoną w social media
  4. marketing bezpośredni zgodnie z art. 172, Prawa telekomunikacyjnego na podstawie Pani/Pana zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody;
  5. Pani/Pana dane osobowe będą profilowane i dopasowywane do Pana/Pani zainteresowań, które ustalimy na podstawie danych ujawnionych w profilu Użytkownika oraz dokonamy analiz statystycznych w celu udoskonalenia usług. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody;
  6. Jeśli wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu produktów i usług własnych, podstawą przetwarzania będzie art. 6, ust.1, lit. f RODO. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody;
  7. Jeśli wyraziła Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania ofert związanymi z nowymi produktami, promocjami w formie newsletter’a na podstawie art. 6 ust.
   1 lit. a RODO. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody;
  8. Jeśli wyraziła Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w formie plików Cookies ‘ciasteczek’ w celu spersonalizowania, zapamiętania przez stronę Pani/Pan preferencji
   i ustawień tj.: login i hasło, adres IP, data, godzina logowania. Podstawą przetwarzania będzie art. 173, Pr. telekomunikacyjnego. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody. Brak wyrażenia zgody może pozbawić Aplikację części funkcjonalności.
 3. Administrator chroni dane osobowe, stosując odpowiednie techniczne oraz organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu uniknięcia przypadkowych bądź umyślnych modyfikacji tych danych, ich utraty, zniszczenia lub uzyskania do nich nieautoryzowanego dostępu. 
 4. Dane osobowe gromadzone zgodnie z celami określonymi powyżej są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów, w tym realizacji umowy, wypełnienia wymogu prawnego.
 5. Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania danych osobowych:
  1. informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w szczególności o celu
   i podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych, chyba że na podstawie odrębnych przepisów nie jest do tego zobowiązana, 
  2. dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu
   i przetwarzane były tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.
 6. Przetwarzając dane, Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o przetwarzaniu podmiotom danych. Gdyby, pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa, doszło do naruszenia ochrony danych osobowych (np. „wycieku" danych lub ich utraty) i takie naruszenie mogłoby powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności podmiotów danych, poinformuje o takim zdarzeniu podmioty danych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.
 7. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Spółki.
 8. Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych.
 9. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników, w zależności od celu przetwarzania, mogą być: dostawcy rozwiązań informatycznych, firmy wspomagające, dostawcy usług telekomunikacyjnych, firmy utylizujące dokumenty, uprawnione organy władzy publicznej, a także upoważnione osoby i podmioty działające na zlecenie i w imieniu Administratora.
 10. Użytkownicy mają prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż udostępnione dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z przepisami ww. rozporządzenia.
 11. Użytkownikom przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych, gdy odbywa się ono na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub zgody na działania promocyjne. W przypadku, gdyby przetwarzanie danych osobowych odbywało się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje także prawo do cofnięcia tej zgody. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 12. Wyrażenie sprzeciwu lub cofnięcie zgody możliwe jest poprzez oświadczenia złożone na adres daneosobowe@aflofarm.pl lub na adres siedziby Administratora.

PLIKI COOKIES

Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Aplikacji Examedin® App do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu. Nadto Polityka Cookies służy także wskazaniu okresu funkcjonowania tych plików oraz określeniu, czy osoby trzecie mogą uzyskać dostęp do takich plików

 1. Usługodawca zbiera dotyczące Użytkownika dane w postaci tak zwanych „ciasteczek” (cookies). Pliki cookies powstają w toku używania Aplikacji i są plikami tekstowymi niewielkiego rozmiaru, które są przechowywane na Urządzeniu. 
 2. W plikach typu cookies zapisują się dane o charakterze technicznym, związane wyłącznie z korzystaniem przez Użytkownika z Aplikacji, takie jak: data połączenia Aplikacji z jej serwerami, adres IP Urządzenia, daty korzystania z Aplikacji oraz jej poszczególnych funkcji. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do celów określonych w ust. 3 poniżej i nie pozwalają na identyfikację pojedynczego Użytkownika. 
 3. W plikach cookies nie zapisują się dane wprowadzane przez Użytkownika w innych aplikacjach Urządzenia, w tym numery telefonów, adresy e-mail, hasła dostępowe.  
 4. Usługodawca ma dostęp do plików cookies i korzysta z nich w celu ułatwienia świadczenia usług dostępnych w Aplikacji, jak również w celu ulepszania i rozwijania tych usług oraz samej Aplikacji poprzez analizę zachowań Użytkownika w Aplikacji. 
 5. Usługodawca przetwarza dane zawarte w plikach cookies w sposób automatyczny. 
 6. Użytkownik nie musi akceptować plików cookies (przez dokonanie odpowiednich ustawień w Urządzeniu), ale może to spowodować, że Aplikacja nie będzie działać w pełni poprawnie. 

§7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników
  z Aplikacji, wywołaną przerwą techniczną, jak również za jakiekolwiek szkody wynikłe w związku z jej zaistnieniem.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Użytkownika nieprawdziwych Danych Osobowych. 
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki ujawnienia hasła do Konta Użytkownika w Aplikacji bądź udostępniania Konta w ramach Aplikacji przez Użytkownika osobom trzecim.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedziałanie lub nienależyte działanie Aplikacji na urządzeniu nie spełniającym wymagań technicznych, o których mowa w §4 Regulaminu. 
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług przez operatorów telekomunikacyjnych, z którymi Użytkownik ma zawarte umowy, w szczególności w zakresie połączenia do sieci Internet, jak również za wysokość opłat za te usługi. 
 6. Wyłącznym celem aplikacji jest pomaganie pacjentom w poszerzaniu wiedzy na temat schorzeń medycznych, a także zapewnianie wsparcia w przestrzeganiu zaleceń lekarskich.
 7. Aplikacja nie zastępuje szkolenia zawodowego, książek medycznych ani innych form kształcenia indywidualnego.
 8. W żadnym wypadku Aplikacja nie może być wykorzystywana do dokonywania diagnozy konkretnych przypadków chorób.
 9. Aplikacja nie może zastępować faktycznego i bezpośredniego badania konkretnego przypadku i pacjenta przeprowadzonego przez lekarza oraz nie może być używana do dokonywania samodzielnej diagnozy
  i wdrażania samodzielnego leczenia. Aplikacja nie może zastąpić bezpośredniej konsultacji medycznej.
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do włączenia treści reklamowych lub linków do takich treści w Aplikacji. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że kliknięcie takiego linku lub otwarcie takiej treści może skutkować obciążeniem przez operatora telekomunikacyjnego lub usługodawcę internetowego ustaloną opłatą.

§8. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące działania Aplikacji oraz niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi Użytkownik może zgłosić w formie elektronicznej pod adresem examedin@aflofarm.pl   
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres e-mail użyty do rejestracji Konta Użytkownika
  w Aplikacji, opis sprawy. 
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Usługodawcę w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ich otrzymania. W dniu otrzymania reklamacji Usługodawca potwierdzi Użytkownikowi w zwrotnej wiadomości e-mail jej otrzymanie. 
 4. Użytkownik zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą e-mail na adres e-mail,
  z którego zostało przesłane zgłoszenie reklamacyjne. 

§9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zakończenia umowy następuje w momencie usunięcia przez Usługodawcę Konta w Aplikacji, co następuje: 
  1. w momencie usunięcia aplikacji z mobilnego urządzenia elektronicznego, 
  2. z inicjatywy Usługodawcy w przypadkach określonych w Regulaminie oraz w momencie likwidacji Aplikacji przez Usługodawcę lub zakończenia przez niego działalności gospodarczej w zakresie świadczenia Usług. 
 2. Zakończenie umowy w sposób określony w §9 ust.1 a dokonane przez Użytkownika w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (zarejestrowania Konta), jest traktowane jako odstąpienie od umowy przez Użytkownika na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.), chyba że Użytkownik wyraźnie oświadczy inaczej. Takie odstąpienie nie wymaga podania przyczyn odstąpienia i nie wiąże się z ponoszeniem przez Użytkownika jakichkolwiek kosztów. 
 3. Aktualny Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.examedin.com w formie pliku w formacie pdf oraz w formie tekstowej w Aplikacji, tym samym Użytkownik może pozyskać, odtworzyć i utrwalić treść Regulaminu za pomocą sieci www na urządzeniu obsługującym tę sieć. 
 4. Usługodawca poinformuje Użytkownika o zmianie Regulaminu drogą elektroniczną, za pośrednictwem Aplikacji oraz może poinformować Usługodawcę o zmianie Regulaminu poprzez przesłanie Użytkownikowi informacji o zmianie na adres e-mail Użytkownika użyty w czasie rejestracji Konta w Aplikacji. Dalsze użytkowanie Aplikacji wymaga zaakceptowania zmian w Regulaminie. 
 5. Wszelkie prawa do Aplikacji, w tym do kodu źródłowego, treści, użytych grafik, układu zawartości Aplikacji oraz innych elementów związanych z Aplikacją należą do Usługodawcy i stanowią one prawa autorskie podlegające ochronie prawnej.
 6. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.11.2020

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Zrozumiałem